Mahendra, R., I. Salamah, and N. Nasron. “KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560”. Jurnal Qua Teknika, Vol. 10, no. 2, Sept. 2020, pp. 24-33, doi:10.35457/quateknika.v10i2.1193.