Mahendra, R., Salamah, I. and Nasron, N. (2020) “KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560”, Jurnal Qua Teknika, 10(2), pp. 24-33. doi: 10.35457/quateknika.v10i2.1193.