MAHENDRA, R.; SALAMAH, I.; NASRON, N. KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. Jurnal Qua Teknika, v. 10, n. 2, p. 24-33, 25 Sep. 2020.