Mahendra, R., Salamah, I., & Nasron, N. (2020). KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. Jurnal Qua Teknika, 10(2), 24-33. https://doi.org/10.35457/quateknika.v10i2.1193