(1)
Mahendra, R.; Salamah, I.; Nasron, N. KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. quateknika 2020, 10, 24-33.