[1]
Mahendra, R., Salamah, I. and Nasron, N. 2020. KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. Jurnal Qua Teknika. 10, 2 (Sep. 2020), 24-33. DOI:https://doi.org/10.35457/quateknika.v10i2.1193.